Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerOLTARSKI SAKRAMENT
 

Klečimo, Gospodine, pred oltarskim sakramentom svete Crkve, pred sakramentom novog i vječnog Božjeg saveza s rodom otkupljenih. Upiremo pogled u te, Gospodine, među nama nazočnim tijelom i krvlju, tijelom i dušom, boštvom i čovještvom. Klanjamo ti se, blagoslivljamo te, zahvaljujemo ti. Kao što si među nama, tako naviještaš svoju smrt: noč svijeta u kojoj si bio izdan od nas i našega grijeha; prolaz svijeta kroz smrt u nijemu Božju tajnu; žrtvu u kojoj smo svi mi žrtvovani, predani Bogu, oteti sebi i sami u prolazu, sami obuzeti nevidljivim plamenom Duha što u izgaranju svijeta svijet čuva, posvećuje i u Bogu spašava.
Klečimo, Gospodine, pred tvojim sakrame-ntom koji nas združuje s tobom, s tobom, Sinom i vječnom Riječi Očevom, s tobom, Sinom čovječjim. Blagujemo li ovaj kruh, ostajemo u tebi i ti u nama. Blagujemo li tebe, preobrazuješ nas u se; rastu vjera, ufanje i ljubav. Imamo li udjela u tebi, kruše života i zalogu slave, onda smo mnogi jedno tijelo; onda blagujemo osudu svoje sebičnosti ili moć ljubavi koja oslobađa, ujedinjuje i sve sabire. Kad te kao sveta zajednica podižemo kao žrtvu novoga Saveza, kad te blagujemo, naviještamo tvoju smrt, dok ne dođeš; tada obnavljaš među nama i s nama otajstvo svoje smrti. Kršteni smo u otajstvo tvoje smrti. Kad god primamo ovaj sakrament, ispovijedamo tajnu tvoje smrti, koja je život. Kruh si za nas u istini, ti koji si postao nazočnan u svojoj vlastitoj riječi, i uistinu si Riječ, u kojoj Otac svake istine iskazuje sebe od vijeka do vijeka. Živi u nama, koji te blagujemo, kao sveti nemir za svom istinom, kao neumoljivost vrhovne Istine u svakoj ljudskoj istini. Kao što je ovaj kruh znak punine i ujedno veo vječne Riječi u ovome svijetu sjena i slika, tako neka bude i ljudska istina što je spoznajemo i priznajemo u svome životu znak i obećanje vječne Istine, koju se jednoć uzdamo gledati licem u lice. Kada te primamo, dođi k nama kao ona Istina koja je u svakoj istini. Dođi k nama kao nada vječne Istine, koja je vječna ljubav. U oltarskom otajstvu tvoje je čovještvo zalog koji nas povezuje s tvojim boštvom. Tvoje nas čovještvo dodiruje i posvećuje.

Karl Rahner